Bij een bodemonderzoek wordt er zoals het woord eigenlijk al zegt onderzoek gedaan naar de grond. Er wordt dan gekeken of de grond niet verontreinigd is. Zodra er door de onderzoekende partij geen verontreiniging wordt geconstateerd zal deze een schone grond verklaring afgeven.

Over het algemeen hebben kavels via de gemeente al automatisch een schoongrond verklaring. Bij particuliere kavels kan het nog wel nodig zijn om een bodemonderzoek te laten doen. In een aantal gevallen is dit zelfs verplicht.

Onderzoek en advies

Helaas is in Nederland op een groot aantal plaatsen de grond verontreinigd. Dit houdt in dat er bij nieuwbouwprojecten voor aanvang in bijna alle gevallen eerst een bodemonderzoek uitgevoerd moet worden.

In de praktijk wil dit zeggen dat de bodem onderzocht moet worden op bodemverontreiniging. Om te beginnen vindt er eerst een vooronderzoek plaats. Dit wordt ook wel een historisch onderzoek genoemd.

Afhankelijk van de uitkomst hiervan zal worden bekeken of er nog nader onderzoek dient plaats te vinden. Wat een bodemanalyse onderzoek betreft, dit wordt meestal aangevraagd wanneer er sprake is van de aanvraag van een milieuvergunning.

Nadat de bodemkwaliteit is vastgesteld kan er bepaald worden of er eerst nog aanvullende maatregelen getroffen moeten worden of dat er meteen kan worden begonnen met bouwen. Is de grond niet te sterk vervuild wordt er beoordeeld welke spelregels er hierbij van toepassing zijn.

Hierbij kan worden gedacht aan een bodembeheerplan, bodemtoepassing of het toepassen van alternatieve bouwstoffen. Voor meer informatie hierover en over boomtechnisch advies kijk je bij htttps://www.idverde.nl/.

Bodemsanering

Indien de bodem extreem sterk verontreinigd is kan er sprake zijn van bodemsanering. Hierbij wordt niet alleen naar de grond zelf gekeken maar ook het grondwater en de waterbodem worden bij onderzoek naar bodemsanering meegenomen.

Door een gedegen bodemonderzoek te doen kunnen specialisten op dit gebied advies geven over het soort verontreiniging en welke risico’s eraan verbonden zijn. Daarnaast wordt er ook gekeken of bodemsanering noodzakelijk is en welke technieken hiervoor het beste kunnen worden toegepast.

Worden er ZZS, Zeer Zorgwekkende Stoffen, in de bodem aangetroffen dan gaat het hier om stoffen die extreem gevaarlijk zijn zowel voor mens en milieu. Het is mogelijk dat er bij bedrijfsmatige activiteiten stoffen in deze categorie vrijkomen.

Omdat er in het verleden op grote schaal PFAS werd toegepast wordt deze stof nu op steeds meer plaatsen terug gevonden. Dit gebeurt zowel in de bodem als in het grondwater en zelfs in het oppervlaktewater.

Door deze stoffen wordt niet alleen de leefomgeving bedreigd maar ook de voedselvoorziening en zelfs het drinkwater. Het spreekt voor zichzelf dat er alles aan gedaan moet worden om deze gevaarlijke stoffen te verwijderen.

Om er zeker van te zijn dat er geen ZZS meer in de grond zitten is het daarom belangrijk om te kiezen voor gespecialiseerde advies bodemsanering. Experts zorgen er dan vervolgens voor dat de gevaarlijke stoffen worden afgevoerd zodat de leefomgeving weer schoon en veilig is.